Pedigree of *Chevy* Sunday Shimmer

Breeding Pedigree

Parents Grandparents G-Grandparents G-G-Grandparents
*Chevy* Sunday Ghost
(Sire)
Pedigree »
Breeding Pedigree »
*Chevy* Ghosted Ya
Pedigree »
Breeding Pedigree »
RockStar Ghosts of Cairo
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Cairo Rainfall
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Ghosts of the Dawn
Pedigree »
Breeding Pedigree »
RockStar Lady Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Fox Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: The Lady of Avalon
Pedigree »
Breeding Pedigree »
*Chevy* Raining On Sunday
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Cairo Rainfall
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Star Shine
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Athena's Hope
Pedigree »
Breeding Pedigree »
RockStar Lady Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Fox Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: The Lady of Avalon
Pedigree »
Breeding Pedigree »
*Chevy* Ghostly Simmer
(Dam)
Pedigree »
Breeding Pedigree »
RockStar Ghosts of Cairo
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Cairo Rainfall
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Star Shine
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Athena's Hope
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Ghosts of the Dawn
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Riften
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Wraith Queen
Pedigree »
Breeding Pedigree »
<--> Simmering Vixen
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Fox Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Marquis
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Coyote Princess II
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Red Hot Dots
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Blue Skies and Citrus
Pedigree »
Breeding Pedigree »
:KW: Blizzard in Sky
Pedigree »
Breeding Pedigree »